NEI PAESI DELLE AQUILE


"Nei Paesi delle Aquile"
Video di Michele Pero, dedicato al popolo Albanese ed alla sua recente storia, dalla caduta del Comunismo, alla guerra del Kosovo, fino ai giorni nostri.

(See English translation below - shiko perkthimin ne shqip me poshte).

In mostra al XXII festival Esplorazioni di Sansepolcro, dedicato al popolo Albanese, proiettato la sera del 2 Luglio nel cuore del paese, in piazza Torre di Berta.

Il lavoro fotografico, realizzato in oltre quindici anni di reportage fra Albania e Kosovo, racconta la storia recente degli Albanesi, della scoperta di questa gente, così lontana e così vicina, delle sue speranze e delle sue lotte per affrancarsi da un passato pesante mentre guarda con ammirazione e fiducia all'occidente.

Ma è anche un documento storico delle tragedie che questo popolo, sparso fra Albania, Kosovo ed altre nazioni limitrofe, ha dovuto subire nel recente passato.

Arricchito dalle suggestive musiche di Lirio Nushi, noto artista di Tirana, vuole essere un augurio che i forti cambiamenti in atto in questi ultimi anni riescano finalmente a portare la pace sociale a questi nostri cugini, così uguali a noi Italiani nel modo di vivere e di affrontare la vita con il sorriso.


"Në Vëndin e Shqiponjave" është video e re e Michele Pero, dedikuar popullit shqiptar dhe historis së tij, rënia e Komunizmit, lufta ne Kosovë, e deri në ditët e sotme.

Realizuar për festivalin Eksplorimet Sansepolcro, që këtë vit trajton temën e popullit shqiptar, do të projektohet natën e 2 korrikut në zemër të qytetit në Piazza Torre di Berta.

Puna fotografike, realizuar në pesëmbëdhjetë vjet reportazh midis Shqipërisë dhe Kosovës, tregon historinë e re të shqiptarëve, zbulon këta njerëz, sa të largët aq dhe të afërt, shpresat e tyre dhe luftën për të liruar veten nga një e kaluar e rëndë ndërsa shohin me admirim dhe besim drejt Perëndimit.

Ky është gjithashtu një dokument historik i tragjedive që ky popull, i shpërndarë mes Shqipërisë, Kosovës dhe vendeve të tjera fqinje, ka vuajtur në të kaluarën e afërt.

Pasuruar me muzikën e Lirio Nushi, një artist i njohur i Tiranës, ky është një urim i fortë se ndryshimet që po ndodhin në vitet e fundit do të jenë në gjendje ti sjellin paqen sociale, kushërinjve tanë, kaq të ngjashëm me ne italianët në mënyrën e jetesës dhe aftësin për ta përballur jetën me buzëqeshje.

"In the Lands of the Eagles" is the new video by Michele Pero, dedicated to the Albanian people and their recent history, from the fall of the Communism, to the war of Kosovo, until the present days.

The video, made for the festival Esplorazioni in Sansepolcro, which this year is dedicated to the Albanian people, will be projected on July 2nd evening in the center of the town, in Piazza Torre di Berta.

The photographic work, made in over than 15 years of reportages between Albania and Kosovo, tells about the recent history of Albanians, from the first meeting with these people, so far and so close to us, to their hopes and their fights to set free from their heavy past, while watching faithfully to the West.

This is also an historical document about the tragedies that these people, spread across Albania, Kosovo and other Nations, had to face in a not so far past.

The musics by Lirio Nushi, famous artist from Tirana, push up the video, that becomes a wish of hope for all Albanians. So that the fast changes of these times will yield soon a social peace for our cousins, so similar to the Italians of us, in our way of living and in our way of facing life with a smile.
0 Commenti

Posta un commento

Related Posts with Thumbnails
Gli autori del blog dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti dai lettori. Gli autori si impegnano a cancellare nei limiti delle possibilità i commenti lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze. Qualora dovesse sfuggire la cancellazione di commenti lesivi lo si comunichi all'indirizzo e-mail: info@vacanzeinalbania.info